Algemene voorwaarden

KuaLanx is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74321617, is opgericht in December 2010 en wordt momenteel geleid door Jerry Kuo. KuaLanx biedt tolkservice en vertalingen, en houdt zich verder bezig met alle nodige ondersteunende activiteiten.

Toepasselijkheid voorwaarden

1.    Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen KuaLanx en een opdrachtgever, waarvoor KuaLanx deze algemene voorwaarden geldig verklaard heeft, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij KuaLanx schriftelijk heeft aangegeven dat die van toepassing zijn, of als in het contract dat van toepassing is op de overeenkomst uitdrukkelijk van deze voorwaarden is afgeweken.

Offertes en overeenkomst

2.    Offertes en prijsopgaven van KuaLanx zijn vrijblijvend.
3.    De opdrachtgever heeft KuaLanx vóór het tot stand komen van de overeenkomst zo goed mogelijk geïnformeerd over de aard van de opdracht. Bij vertalingen heeft de opdrachtgever KuaLanx een goede indicatie gegeven van het aantal woorden en het type tekst. Als er geen voorbeeldtekst beschikbaar is gesteld en de genoemde informatie niet volledig was, is KuaLanx gerechtigd de prijs te wijzigen. De opdrachtgever wordt hiervan op de hoogte gesteld voordat het werk wordt uitgevoerd, zodat eventuele aanpassingen van tarief en werk doorgesproken kunnen worden.
4.    Een overeenkomst komt tot stand als de opdrachtgever schriftelijk of telefonisch instemt met een offerte of prijsopgaaf van KuaLanx. In het geval dat de opdrachtgever telefonisch instemt, stuurt KuaLanx hiervan een schriftelijke bevestiging. Als de inhoud van een (vertaal)opdracht later anders blijkt te zijn dan de gegevens waarop de offerte gebaseerd is, behoudt KuaLanx het recht om het tarief ook aan te passen, maar niet zonder de opdrachtgever hiervan op de hoogte te brengen.
5.    De opdrachtgever is degene die bij KuaLanx een opdracht geplaatst heeft. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om duidelijk te maken aan KuaLanx van wie de opdracht afkomstig is, en om voldoende gegevens, zoals adresgegevens en contactgegevens, te verstrekken.
6.    De opdrachtgever betaalt vooruit voor alle opdrachten, tenzij de opdrachtgever vooraf andere afspraken met KuaLanx heeft gemaakt.
Intrekking opdracht of wijziging na het bereiken van een overeenkomst
7.    Als de opdrachtgever een opdracht intrekt nadat KuaLanx al begonnen is aan de opdracht, is  KuaLanx gerechtigd het volledige bedrag van de opdracht in rekening te brengen. Voor tolkopdrachten worden in de offerte annuleringstermijnen en –kosten beschreven. Indien dit niet het geval is, geldt dat tolkopdrachten tot 2 weken voor de opdracht kostenloos geannuleerd kunnen worden. Tot 3 dagen voor de tolkopdracht gelden annuleringskosten van 50% en daarna mag tot 100% in rekening worden gebracht
8.    Als de opdrachtgever significante wijzigingen aanbrengt in een opdracht nadat de prijs is vastgesteld, kan KuaLanx het tarief wijzigen of de opdracht alsnog weigeren.

Uitvoering opdracht

9.    KuaLanx is gehouden opdrachten met goede vakkennis en naar vermogen uit te voeren, en daarbij rekening te houden met het doel wat de opdrachtgever op het oog heeft.
10.    Alle informatie die de opdrachtgever aan KuaLanx geeft, zal strikt vertrouwelijk behandeld worden, behoudens wettelijke verplichtingen.
11.    Tenzij de opdrachtgever met KuaLanx uitdrukkelijk is overeengekomen dat de opdracht niet uitbesteed zal worden aan derden, behoudt KuaLanx het recht om opdrachten uit te besteden. In het geval dat er werk uitbesteed wordt, verplicht KuaLanx deze derden ook tot geheimhouding.
12.    Het verzenden van stukken, zoals te vertalen stukken, geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever.
13.    KuaLanx is niet verantwoordelijk voor de gegevens die door de opdrachtgever zijn verstrekt, of voor de inhoud van de vertaling. KuaLanx aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortkomt uit onjuiste gegevens of onjuiste inhoud van vertalingen.

Intellectueel eigendom

14.    Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt KuaLanx het auteursrecht op vertalingen die zijn uitgevoerd door KuaLanx en andere teksten die door KuaLanx zijn geschreven.
15.     De opdrachtgever vrijwaart KuaLanx tegen alle claims die voortkomen uit eigendomsrecht of auteursrecht, en die verband houden met vertalingen van teksten. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om ervoor te zorgen dat de teksten die vertaald worden (bronteksten) vrij zijn van auteursrecht, of dat er overeenkomsten zijn gesloten met rechthebbende partijen, voordat KuaLanx de opdracht om te vertalen ontvangt. Indien aan deze voorwaarde is voldaan, vrijwaart KuaLanx de opdrachtgever van inbreuk op auteursrecht in relatie tot derden met betrekking tot de vertaling.

Ontbinding

16.    Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, of in geval van faillissement, surseance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, is KuaLanx gerechtigd het contract geheel of gedeeltelijk te ontbinden, of de uitvoering van de opdracht te vertragen. Daarbij is KuaLanx gevrijwaard van schadeclaims. KuaLanx kan dan onmiddellijke voldoening van verschuldigde bedragen vorderen.

Klachten, risico’s en schade

17.    Als er bewijs is dat er schade of verlies is ontstaan vanwege een onjuiste vertaling door KuaLanx, kan eventuele aansprakelijkheid in geen geval hoger uitkomen, dan het bedrag waarvoor KuaLanx de vertaling vervaardigd heeft, en kan in geen geval hoger zijn dan 500 euro.
18.    Indien de opdrachtgever van mening is dat KuaLanx een opdracht niet naar behoren heeft uitgevoerd, dient de opdrachtgever dit uiterlijk 10 werkdagen na levering schriftelijk mee te delen aan KuaLanx en KuaLanx een kans te geven dit kostenloos te herstellen. Indien KuaLanx van mening is dat uw klacht gegrond is, zal KuaLanx dit ook kostenloos doen. In geen geval is de opdrachtgever gerechtigd om betaling achter te houden. Indien u langer dan 10 dagen na levering klachten heeft, kunt u het alsnog laten weten. Wij willen alsnog alles doen wat redelijk is om te zorgen dat u volledig tevreden bent.

Betaling en tarieven

19.    De prijs voor vertaalopdrachten verschilt per opdracht, en is gebaseerd op een tarief per woord. Waar het berekenen van een tarief per woord niet mogelijk is, kan een uurtarief of een tarief per regel of pagina aangehouden worden.
20.    Eventuele prijzen die vermeld staan op onze website dienen slechts ter indicatie, en het tarief wordt per opdracht apart overeengekomen.
21.    In de regel geldt dat prijsopgaven aan bedrijven exclusief BTW zijn, en prijsopgaven aan consumenten inclusief BTW. Wij streven ernaar dit altijd te vermelden.
22.    KuaLanx kan, als de opdrachtgever niet aan zijn financiële verplichtingen voldoet of kan voldoen, de opdracht die uitgevoerd wordt stopzetten, en de overeenkomst ontbinden.
23.    Facturen van KuaLanx dienen betaald te worden voordat de werkzaamheden gestart worden, of voor de geplande startdatum van de werkzaamheden. Indien schriftelijk een andere betaaltermijn is overeengekomen, dient de opdrachtgever zich daaraan te houden. De opdrachtgever is in verzuim zodra de factuur niet tijdig is betaald. KuaLanx kan wettelijke rente in rekening brengen vanaf de datum dat de opdrachtgever in verzuim is tot de datum dat het volledige bedrag voldaan is.

Aansprakelijkheid

24.    KuaLanx is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade die voortvloeit uit incorrectheden of fouten tijdens de werkzaamheden; dit geldt voor zowel vertalingen als tolkopdrachten. Als er toch sprake is van schade, dient de opdrachtgever KuaLanx hierover in te lichten. In geen geval kan de aansprakelijkheid hoger zijn dan het bedrag wat voor een opdracht betaald is door de opdrachtgever, exclusief BTW, met een maximum van 500 euro.
25.    Als de te vertalen tekst dubbelzinnigheden bevat, of zinsneden die op meerdere manieren opgevat kunnen worden, is KuaLanx vrij van iedere aansprakelijkheid voor de vertaling die gekozen is.
26.    Het inschatten van risico’s en mogelijke schade die kan voortvloeien uit het uitvoeren van een opdracht (vertalen of tolken) is geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.
27.    KuaLanx is niet aansprakelijk voor mogelijk verlies of beschadiging aan documenten, informatie, informatiedragers of andere zaken die beschikbaar zijn gesteld ten behoeve van de uit te voeren opdracht. KuaLanx is gehouden met alle objecten die ter beschikking gesteld worden, zorgvuldig om te gaan.
28.    De opdrachtgever is verplicht KuaLanx te vrijwaren van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van informatie of documenten die ter beschikking gesteld zijn voor het uitvoeren van de opdracht, dan wel voor andere zaken die voortvloeien uit het uitvoeren van de opdracht.

Force Majeure

29.    In deze algemene voorwaarden wordt onder overmacht verstaan, in aanvulling op de wettelijke definitie en interpretatie van de term, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de vertaler geen invloed kan uitoefenen, maar die voorkomen dat de vertaler zijn verplichtingen kan te komen. Als zodanige omstandigheden gelden in ieder geval – doch niet uitsluitend – brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege of hinder of beperking van het vervoer.
30.    Gedurende de looptijd van overmacht worden de verplichtingen van de vertaler opgeschort. Indien de periode waarin de vertaler door overmacht zijn verplichtingen niet kan nakomen langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding. Indien de opdrachtgever consument is, kan de consument de overeenkomst slechts ontbinden voor zover deze bevoegdheid afdwingbaar is door de wet. Indien op het tijdstip van de aanvang van overmacht de vertaler gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is de vertaler gerechtigd tot het opstellen van een aparte factuur voor de uitgevoerde werkzaamheden. In een dergelijk geval is de opdrachtgever gehouden tot betaling van de genoemde factuur alsof het een afzonderlijke overeenkomst betrof.

Rechtsbetrekkingen

31.    Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en KuaLanx is Nederlands recht van toepassing.